اعضای شورای اسلامی شهر آق قلا

b_0_0_16777215_10_images_14601779172.jpg 

 

مهندس احمد اسماعیلی - عضو شورا

 

2.jpeg

خانم مهناز جهانفر- خزانه دار

 

3.jpeg

عبدالمجید کم - عضو شورا

 

4.jpeg

دکتر بغداد شیر محمدلی - رئیس شورا

 

5.jpeg

آنا محمد دلیجه (یولجان)- نایب رئیس

 

6.jpeg

ایوب گرکز- عضو

 

7.jpeg

عبدالحلیم ماهری (حاج خلیل)- عضو


 

اعضای شورای اسلامی شهر آق قلا در ادوار گذشته 

دور اول

1-      بابا آل هوز

2-      قربان تاج پوری

3-      دکتر غنی چوگان

4-      قربانگلدی لعالی

5-      حمید میرزاعلی

6-      عبدالوهاب یلمه

دور دوم

1-      امان محمد توماچ

2-      خانم عاشر بی بی کاظمی

3-      اماندردی کلته

4-      حمید میرزاعلی

5-      غفور یلمه

دور سوم

1-      دکتر رحمان  شیر محمدلی

2-      امانگلدی صحنه

3-      یونس کسلخه

4-      حسن طعنه

5-      حاج خلیل ماهری

6-      یول محمد وکیلی

7-      عبدالناصر یلمه

دور چهارم

1-      دکتر رحمان شیر محمدلی

2-      احمد اسماعیلی

3-      آنه محمد دلیجه

4-      ایوب گرکز

5-      خانم مهناز جهانفر

6-      حاج خلیل ماهری

7-      عبدالمجید کم

b_0_0_16777215_10_images_13997939061.jpg 

b_0_0_16777215_10_images_13997939472.jpg

 

b_0_0_16777215_10_images_13997939773.jpg

b_0_0_16777215_10_images_13997940934.jpg