آگهی مزایده املاک مرحله اول

شهرداري آق قلا در نظر دارد در اجرای مصوبه 238 مورخ 95/3/10 شورای اسلامی شهر آق قلا از املاک متعلق به خود واقع در خیابان 55 متری نماز جنب مصلی را از طريق مزايده كتبي بفروش رساند:

1. پيشنهاد دهندگان بايستي 5% قيمت پايه را نقداً بحساب جاري سپرده شهرداری 3100003082003  واریز نمایند.

2. مبلغ 200/000 ريال بحساب درآمدهای عمومی جاری 3100003078008 نزد بانك ملي آق قلا واريز و فيش واريزي را به انضمام  دو برگ كپي آن ضميمه پيشنهاد نموده و آن را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 95/3/22 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

3. مبلغ پيشنهادي در هر حال نبايد از قيمت پايه اعلام شده كمتر باشد.

4. سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

5. به پيشنهادهاي فاقد سپرده و مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر تعیین شده تحویل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6. كليه مخارج حق الثبت و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد.

7. پيشنهادهاي رسيده در ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخه 95/3/23 در محل كميسيون معاملات عالي شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

8. افرادي كه مشمول منع مداخله در معاملات دولتي باشند حق شركت در مزايده را نخواهند داشت.

9. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

  1. برنده مزایده بایستی از تاریخ 95/3/24 بمدت یک هفته نسبت به پرداخت نقدی بهای زمین خریداری شده اقدام نماید، درغیر اینصورت پس از گذشت یک هفته نسبت به ضبط سپرده آنان اقدام خواهد نمود.

 

                                                    عبدالرشید قرنجیک : شهردار آق قلا

 

رديف

شماره قطعه

مساحت

متر مربع

مبلغ واحد

به ریال

نشاني

قيمت کارشناسی هر قطعه به ريال

1

591

250.59

1500000

روبروی بیمارستان

375885000

2

592

250

1400000

روبروی بیمارستان

350000000

3

593

250

1390000

روبروی بیمارستان

347500000

4

594

250.59

1490000

روبروی بیمارستان

373379100

5

595

250.59

1490000

روبروی بیمارستان

373379100

6

596

250

1390000

روبروی بیمارستان

347500000

7

597

250

1380000

روبروی بیمارستان

345000000

8

598

250.59

1490000

روبروی بیمارستان

373379100

9

599

250.59

1500000

روبروی بیمارستان

375885000

10

600

250

1380000

روبروی بیمارستان

345000000

11

601

260.59

1500000

روبروی بیمارستان

390885000

12

602

259.75

1380000

روبروی بیمارستان

358455000

13

603

276

1380000

روبروی بیمارستان

380880000

14

604

250.59

1500000

روبروی بیمارستان

375885000

15

619

244.98

3100000

روبروی بیمارستان

759438000

16

620

260.95

3100000

روبروی بیمارستان

808945000

17

998

196.40

3100000

روبروی بیمارستان

608840000

18

1009

199.37

3100000

روبروی بیمارستان

618047000

 

          كارشناس: بگ نظر اسماعیلی                  كارشناس: آنه تاج برازنده             كارشناس: سعید کاشفی

تصویر قطعات مزایده ای