آگهی مزایده املاک مرحله دوم

 ((آگهي مزايده املاک مرحله دوم ))

     شهرداري آق قلا در نظر دارد در اجرای مصوبه 238 مورخ 95/3/10 شورای اسلامی شهر آق قلا از املاک متعلق به خود واقع در خیابان 55 متری نماز جنب مصلی را از طريق مزايده كتبي بفروش رساند:

1. پيشنهاد دهندگان بايستي 5% قيمت پايه را نقداً بحساب جاري سپرده شهرداری 3100003082003  واریز نمایند.

2. مبلغ 200/000 ريال بحساب درآمدهای عمومی جاری 3100003078008 نزد بانك ملي آق قلا واريز و فيش واريزي را به انضمام  دو برگ كپي آن ضميمه پيشنهاد نموده و آن را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 95/4/21 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

3. مبلغ پيشنهادي در هر حال نبايد از قيمت پايه اعلام شده كمتر باشد.

4. سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

5. به پيشنهادهاي فاقد سپرده و مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر تعیین شده تحویل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6. كليه مخارج حق الثبت و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد.

7. پيشنهادهاي رسيده در ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه مورخه 95/4/21 در محل كميسيون معاملات عالي شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

8. افرادي كه مشمول منع مداخله در معاملات دولتي باشند حق شركت در مزايده را نخواهند داشت.

9. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

  1. برنده مزایده بایستی از تاریخ 95/4/22 بمدت یک هفته نسبت به پرداخت نقدی بهای زمین خریداری شده اقدام نماید، درغیر اینصورت پس از گذشت یک هفته نسبت به ضبط سپرده آنان اقدام خواهد نمود.

 

                                                     عبدالرشید قرنجیک : شهردار آق قلا

 

رديف

شماره قطعه

مساحت

متر مربع

مبلغ واحد

به ریال

نشاني

قيمت کارشناسی هر قطعه به ريال

1

596

250

1390000

روبروی بیمارستان

347500000

2

597

250

1380000

روبروی بیمارستان

345000000

3

599

250.59

1500000

روبروی بیمارستان

375885000

4

600

250

1380000

روبروی بیمارستان

345000000

5

602

259.75

1380000

روبروی بیمارستان

358455000

6

620

260.95

3100000

روبروی بیمارستان

808945000

7

590

298.70

2400000

روبروی بیمارستان

716880000

8

589

297.99

2400000

روبروی بیمارستان

715176000

آگهی مزایده مرحله دوم