پروژه های جدول بندی وکانیوو

پروژه های جدول بندی وکانیوو

جهت هدایت آب های سطحی  1400 متر جدول و 450 متر طول کانیوو به شرح ذیل  اجرا گردید.

1-جدول کشی خیابان لاله 23

2- جدول کشی  و کانیووکوچه شهرک شهرداری با همیاری شهروندان

3-جدول کشی خیابان شورا.

4-جدول کشی استاندارد 15 و کانیوو استاندارد11

5-جدول کشی خیابان پشت بازار هفتگی(گلزار اول).

6-کانیوو خیابان بازار 32 با همیاری شهروندان.

7-کانیوو دوطرف پل خرمشهر به طول 170 متر.