پروژه های روکش آسفالت خیابان های اصلی شهر آق قلا

 

 

چکیده ای از عملکرد عمرانی شهرداری آق قلا

 

از مهر 1392 لغایت اردیبهشت 1393

 

 

 

پروژه های روکش آسفالت خیابان های اصلی شهر آق قلا

 

* در طی سه مرحلــه آسفــــالت ریزی با لغ بر 5000 تن  آسفالت و در مجموع 70% معابر فرسـوده شـهــر آق قلا ترمیـم و بهسـازی گردید که مسیــرهای انجام شده   به شرح ذیل می باشد.

 

1- روکش آسفالت خیابان باهنر از چهارراه پمپ بنزین تا فلکه وحدت

2-روکش آسفالت فلکه وحدت تا میدان شهدا دو طرف بلوار

3-روکش آسفالت فلکه وحدت تا چهار راه شریفی

4-لکه گیری آسفالت ورودی شهر و پمپ بنزین ورودی شهر

5-آسفالت خیابان شهید سلطانی

6-لکه گیری با فینیشر خیابان شهید قره داشلی و شهید مصطفی خمینی

7-روکش آسفالت خیابان معلم دو طرف.

8-لکه گیری با فینیشر خیابان شهید رجایی و بهشتی.

9-روکش آسفالت خیابان امام  دوطرف بلوار اترک.

10-لکه گیری با فینیشر خیابان امام شمالی روبروی بازار هفتگی.

11-لکه گیری با فینیشر خیابان دانشمند.